INFO100

en beskrivelse av faget

Emnet skal gi kjennskap til det teoretiske grunnlaget for å forstå hovudtrekka i informasjons- og kommunikasjonsteknologi og denne teknologien sin plass i samfunnet, samt gi ei grunnleggjande innføring i informasjonsvitskaplege problemstillingar og forsking. Emnet skal også gi noko trening i arbeid med praktiske prosjekt www.uib.no.