Follow me on social network sites for the
latest updates and more.
picture picturepicture
Solund

Strukturgeologi: Structural geology text in Norwegian

The book

Strukturgeologi is a full-color structural geology textbook written in Norwegian for Scandinavian users. Its missions is to present the subject in Norwegian, and to entrench or establish the use of structural jargon in Norwegian. Learning a subject such as structural geology in English is not always easy for students whose mother tongue is not English. For an English structure text, see my English book Structural Geology.

 

 

 

 


Sample pages


Errata

(in Norwegian)
•side 36: Figurteksten til Figur 2.7 er feil: ...vinkelen mellom største spenningsakse og polen til et valgt plan.
•side 47 nederst 1. spalte: Vinkelskjær ("angular shear ") er endring i vinkelen mellom to opprinnelige ortogonale linjer
•side 48, figur 3.11: X=Y>Z for Uniaksial kontraksjon.
•side 50 nederst 2. spalte. "Horisontalaksen" og "vertikalaksen" skal byttes om. •side 52 2. linje i kapittel 3.12: rett til (V-Vo)/Vo
•side 53, ligning 3.11 og 3.12; rett f(z) til 1+f(z) •side 55, første formel: Erstatt λn med ln. Det er også en ' foran kx som skal bort. •side 59 Figur 3.20: erstatt "simpel skjær" med "subsimpel skjær".
•side 60: Trykkfeil i ligning 3.27: siste del skal være (2 (ln k)/gamma).
•side 73, figurtekst til figur 4.2: ...Mens den høyre (ikke venstre) delen av tegningen ikke bører preg av formforandring...
•side 77, Rf skal endres til Rs: For Rs=1,5 vil vi fortsatt kunne ha alle orienteringer representert (-90° til 90 °), mens for Rs=3 ...
•side 80 Figur 4.9: Tallene 1 og 2 skulle ikke vært flyttet fra a) til b), men markere de samme punktene. Poenget er at det øverste, transparente arket flyttes slik at punktet som lå over 1 i a) flyttes til å overligge pkt 2 i b). Den blå stjernen skal derfor bort fra figur b).
•side 86 ligning 5.5. ez og ey er byttet om. Poissons forholdstall v=ey/ez dvs forholdet mellom elongasjon på tvers av den på førte spenningen og elongasjonen langs spenninsvektoren. Det har også falt ut en y i figur 5.5 (1/2 ey alle 4 steder nederst)
•side 89, siste setning i 3. avsnitt av kap 5.7: Erstatt skjærspenning med spenning. •side 96, 2. spalte: Poissons forholdstall v<<0,5, ikke 1 som det står i boken. •side 98: Erstatt "skorpen" med "litosfæren" (alle steder).
•side 111, tekst til Fig. 7.6. GK, ikke GC står fpor Griffiths kriterium. C= bergartens kohesive styrke.
•side 127, 2. spalte: Kvartssementering krever imidlertid temperaturer på rundt 90 °C eller mer (ikke 120 °C som det står i boken, men sementeringen aksellererer ved 120 °C).
•side 134, linje 3 i 2. spalte: erstatt "har motsatt fallretning" med "faller mot hverandre"
•side 138 tekst til Fig. 8.8: ...fra forkastningen og inn i liggen (ikke hengen).
•side 174, ligning 9.3 ikke korrekt.
•side 177, midt i 2. spalte: erstatt Y med Z: (X og Z i formforandringsellipsoiden)
•side 185, 10.2.1: Referansen til Figure 10.5 er ikke helt ideell siden den illustrerer dislocasjonsglidning og ikke diffusjon, som er temaet her.
•side 199, 6-7 siste linje. Dersom lagene er perfekt planære og parallelle med (ikke vinkelrett på) største spenningsakse...
•side 229, tekst til Fig. 13.6. Folden får fortykkede knær (ikke sjenkler, som fortynnes)...
•side 244. Referansen til Fig. 14.20 midt i første spalte flyttes til neste avsnitt (Firkløverstruktur).
•side 354: oblat, ikke obolat.
•side 362: Beach et al er fra 1999, ikke 2000. •side 374, 5. linje: slikolitter, ikke stikolitter.

 

 

Ordering the book

The book can be ordered here from the publisher Fagbokforlaget.

 

E-learning modules

E-modules (in English) were prepared for this book. However, they have now been modified and included with many newer e-modules for the English Structural Geology book. You can explore the different e-modules here.