Folkvord, A. & A. Johannessen 1998. Otolitt mikrostruktur, presisjon, nøyaktighet og anvendelse. IFM Rapport 1:1-19.


Abstract

Fiskens øresteiner, otolitter, inneholder ringer (soner) som i varierende grad gjenspeiler fiskens alder og tidligere veksthistorie. Det er påvist for sild at det normalt legges ned en sone per dag etter 1-2 uker etter klekking. Ved sterkt redusert vekst (< 0,1 mm lengdeøkning per dag) dannes det imidlertid ikke daglige soner som er synlige i lysmikroskop. Daglig sonebredde er delvis korrelert med fiskens tilvekst, men forholdet mellom somatisk vekst og otolittvekst er temperaturavhengig.

Det er dokumentert at sildelarver med opphav fra ulike områder har ulikt sonemønster i otolittene. Spesielt temperaturen i larvenes omgivelser synes å spille en vesentlig rolle for vekstmønsteret i larveotolittene. Otolittstørrelsen ved klekking er inverst relatert til inkuberings-temperaturen, og dette kan i tillegg til forskjeller i eggstørrelse, være med å bidra til observerte forskjeller i klekkeringstørrelse mellom larver av vårgytende og høstgytende sild.

Prosjektet har med kontrollerte forsøk søkt å etterprøve hvilke faktorer som er av betydning for sonedannelse. Prosjektet vil danne grunnlaget for egnet karakterisering av sildepopulasjoner basert på vekstmønsteret i otolitten. En grunnleggende forståelse av underliggende faktorer er nødvendig dersom metoden skal brukes som et rutinemessig verktøy. Updated 3. March 1999 by Arild Folkvord