Eivind Kolflaaths hjemmeside ved Universitetet i Bergen

Min e-postadresse: eivind.kolflaath@uib.no

Mitt telefonnummer: 95 22 18 38

Mitt kontor: Rom 445, Jusbygget og rom 431, Sydnesplassen 12/13 (Institutt for filosofi og førstesemesterstudier)

Min postadresse: Det juridiske fakultet, Postboks 7806, 5020 Bergen

Jeg er professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, UiB og i filosofi ved Institutt for filosofi og førstesemesterstudier, UiB. Jeg fikk cand.philol.-graden i 1994 (med hovedfag i filosofi og bl.a. grunnfag i logikk) og dr.art.-graden i 2003 med en avhandling om forholdet mellom filosofi og lingvistisk semantikk. Siden har jeg arbeidet mest med temaer knyttet til det juridiske feltet, særlig bevisbedømmelse (se publikasjonsliste nedenfor og oversikt over foredrag). Jeg har også syslet litt med temaet tekstkvalitet i rettsvitenskapelige tekster (se oversikt over foredrag m.m.).


Produksjon

(Oversikt over bøker o.l., artikler m.m., anmeldelser og ymist. En mer fullstendig oversikt over forskningsaktivitet
finner du i Cristin)

Bøker 

    Bevisbedømmelse i praksisFagbokforlaget, Bergen 2013

    Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss, Fagbokforlaget, Bergen 2004 

 
Artikler m.m.

    “Litt om kravene til hypoteser i etterforskningen (kapittel til planlagt antologi)

    “Domskonferansen i straffesaker (publiseres i Lov og Rett

    “Replikk om lov og litteratur” (publiseres i Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2018 nr. 1)

    “Fortellinger og plausibilitet. Et svar til Frode Helmich Pedersen”, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2016 nr. 4 s. 450-461 

    “Justismord, lov og litteratur. En fortelling om mislykket tverrfaglighet”, utvidet og åpent tilgjengelig versjon av artikkelen i Nytt Norsk Tidsskrift med samme tittel, ferdigstilt 29.7.2016 (se også samleside med oversikt over tekstene i debatten om justismordprosjektet ved UiB) 

    
“Justismord, lov og litteratur. En fortelling om mislykket tverrfaglighet”Nytt Norsk Tidsskrift 2016 nr. 1-2 s. 145-157 (se også samleside med oversikt over tekstene i debatten om justismordprosjektet ved UiB). 

    “En metode for bevisbedømmelsen i straffesaker”, i Ragna Aarli, Mary-Ann Hedlund og Sverre Erik Jebens (red.): Bevis i straffesaker. Utvalgte emner, Oslo 2015 s. 507-534

    “Tre epoker i norsk bevisteori  med særlig vekt på straffeprosessen” (medforfatter: Magne Strandberg), i Ragna Aarli, Mary-Ann Hedlund og Sverre Erik Jebens (red.): Bevis i straffesaker. Utvalgte emner, Oslo 2015 s. 33-47 

    “Fortellingens overbevisende kraft”, i Anne Lise Kjær, Lin Adrian, Jan Engberg, Jonas Gabrielsen, Morten Rosenmeier og Sten Schaumburg-Müller (red.): Retten i sproget. En antologi om samspillet mellem ret og sprog i juridisk praksis, København 2015 s. 129-143

    “Helheter og deler i bevisbedømmelsen”, i Simon Andersson og Katrin Lainpelto (red.): Festskrift till Christian Diesen, Stockholm 2014 s. 405-426

    “Bevis for modus operandi, og modus operandi som bevis”, i Alf Petter Høgberg, Trond Eirik Schea og Runar Torgersen (red.): Rettssikker radikaler. Festskrift til Ståle Eskeland 70 år, Oslo 2013 s. 149-170

    “Norsk bevisteori før og etter årtusenskiftet” (medforfatter: Magne Strandberg), i Karl Harald Søvig, Sigrid Eskeland Schütz og Ørnulf Rasmussen (red.): Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt, 70 år, Bergen 2013 s. 319-330

    “Bevist utover enhver rimelig tvil”, Tidsskrift for Rettsvitenskap 2011 s. 135-196
    (finnes i Idunn)

    “Bevisteoretiske perspektiver”, i Ragna Aarli: DNA-bevis. Rettssikkerhet ved bruk av DNA-sakkyndighet i kampen mot kriminalitet, Oslo 2011 s. 132-160

    “Tolkningsbegreper i Næss-tradisjonen”, i Trygve Lavik og Helle Nyvold (red.): Dannelse i kontekst? ELE-tradisjonen i endring, Bergen 2010 s. 11-36 

    “Holdbarhet og relevans”, i Trygve Lavik og Helle Nyvold (red.): Dannelse i kontekst? ELE-tradisjonen i endring, Bergen 2010 s. 94-111

    “The Times They Are A-Changin’. Replikk til Rokstad”, i Trygve Lavik og Helle Nyvold (red.): Dannelse i kontekst? ELE-tradisjonen i endring, Bergen 2010 s. 169-173

    “Sannsynlighetsovervekt og kumulering av tvil”, Lov og Rett 2008 s. 149-165 
    (finnes i Idunn o
g Lovdata)

    “Bevisbedømmelse som slutning til beste forklaring”Tidsskrift for Rettsvitenskap 2007 s. 171-219 
    (finnes i Idunn o
g Lovdata)

    “Bevisteori på dagsorden (medforfatter: Lisbeth Fullu Skyberg), Kritisk Juss 2006 s. 259-261

    “Bevisbedømmelse sannsynlighet eller fortellinger?”Jussens Venner 2004 s. 279-304 
    (finnes i Idunn og
Lovdata)

    “Flertydige lovtekster”Lov og Rett 2004 s. 464-473
    (finnes i Idunn o
g Lovdata)

    “Semantikk og filosofi”, i Brodersen, Randi B. og Kinn, Torodd (red.): Språkvitskap og vitskapsteori, Ariadne Forlag, Larvik 2000

Anmeldelser

    Erling Eide: Bevisvurdering. Usikkerhet og sannsynlighet, anmeldt i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2017 s. 232-237 (krever innlogging, men endelig versjon av manuskriptet er åpent tilgjengelig)

    Moa Bladini: I objektivitetens sken en kritisk granskning av objektivitetsideal, objektivitetsanspråk och legitimeringsstrategier i diskurser om dömande i brottmål, anmeldt i Retfærd 2013 nr. 3 s. 90-96 
    

    Alf Petter Høgberg: I språkets bilde. Elementære logiske emner i juridisk kontekst, anmeldt i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2013 s. 391-400 
    (finnes i Idunn)


    Audun Kjus: Sakens fakta. Fortellingsstrategier i straffesaker, anmeldt i Lov og Rett 2009 s. 508-511 
    (finnes i Idunn og Lovdata)

   
Lena Schelin: Bevisvärdering av utsagor i brottmål, anmeldt i Tidsskrift for Rettsvitenskap 2008 s. 248-253
    (finnes i Idunn o
g Lovdata)

Ymist 

    “Bevisvurdering i moderne retterganger” (foredrag under Det 41. nordiske juristmøte i Helsinki 24.-25. august 2017)

    Diverse avisinnlegg i mai-juli 2016 om justismordprosjektet ved UiB (alle tilgjengelige via lenken "debatt og omtale i media" i samleside om justismordprosjektet

    “Justismord, lov og litteratur” (kronikk i Morgenbladet 27. mai 2016, tilgjengelig via samleside om justismordprosjektet)

    “Bevisbedømmelse og helhetsvurderinger” (kronikk i Rett på sak 2013 nr. 1 s. 30-31)

    “The Strength of Arguments” (innlegg på konferansen Argumentation in (Con)TextBergen 4.-6. januar 2007)

    Semantics Unburdened. On the Notion of Philosophical Plausibility in the Context of Natural Language Semantics, 2002 (doktorgradsavhandling)


Tilbake til toppen av siden
 

Sist oppdatert 23.3.18 av Eivind Kolflaath